kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/3, 11-18

« « « 2016/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Sylwia Śliwińska-Wilczewska, Jakub Maculewicz, Adam Latała

Allelopathic effects of Synechococcus sp. on selected cyanobacteria

Abstrakt:

Badania terenowe i prace laboratoryjne wykazały, że allelopatia może występować we wszystkich środowiskach wodnych, zarówno morskich, brakicznych, jak i słodkowodnych, a producenci pierwotni są zdolni do produkowania aktywnych związków wpływających na funkcjonowanie całego ekosystemu. W przeprowadzonych badaniach określono wpływ przesączu uzyskanego z hodowli pikoplanktonowej sinicy Synechococcus sp. na nitkowate sinice z rodzaju Nostoc oraz Rivularia. W pracy wykazano, że przesącz taki wpływał istotnie na wzrost i zawartość barwników fotosyntetycznych u Nostoc sp. Po 3 tygodniach trwania hodowli zanotowano zahamowanie wzrostu badanej sinicy o 39% w stosunku do kontroli. Zanotowano także, że dodanie przesączu spowodowało wzrost zawartości barwników karotenoidowych w komórkach sinicy, które było wyższe o 25% w porównaniu z hodowlą kontrolną. Dodatkowo zaobserwowano, że dodanie przesączu powodowało deformację i lizę komórek Nostoc sp. Z kolei w pracy nie wykazano istotnych zmian liczebności sinicy Rivularia sp. po dodaniu przesączu uzyskanego z Synechococcus sp. Wykazano natomiast, że dodanie przesączu powodowało spadek zawartości chlorofilu a w komórkach analizowanej sinicy, które było niższe o 31% w stosunku do kontroli. Uważa się i uzyskane wyniki to potwierdzają, że związki allelopatyczne mogą być korzystne dla uwalniających je gatunków, przez ograniczanie kondycji czy liczby konkurentów.

Allelopathic effects of Synechococcus sp. on selected cyanobacteria

Abstract:

Field studies and laboratory experiments have shown that allelopathy occurs in all marine, brackish and freshwater habitats. In this study the influence of allelopathic activity on the filamentous cyanobacteria Nostoc sp. and Rivularia sp. was investigated by the addition of a cell-free filtrate of picocyanobacterium Synechococcus sp. These studies indicate that the picocyanobacterium Synechococcus sp. affect Nostoc sp. negatively. It was examined that the Synechococcus sp. reveals allelopathic activity on the growth and pigment contents of analyzed cyanobacterium. At the 21st day of experiment it was noted that addition of the cell free-filtrate inhibited growth of Nostoc sp. and the minimum response was 39%, relative to the control. The study also indicated that the addition of the picocyanobacterial filtrate increased the carotenoid content, which was 25% higher, compared to the control. Additionally, it was observed that addition of the filtrate caused deformation and cell lysis of Nostoc sp. Moreover, the study showed that Synechococcus sp. had no allelopathic effect on growth of Rivularia sp. However, after the cyanobacterial cell free-filtrate addition, the minimum response of chlorophyll a content of Rivularia sp. was 31% lower, than for control. The release of allelopathic compounds may be beneficial to the donor organisms, by limiting the condition and number of competitors.

Key words: allelopathy, cyanobacteria, growth, photosynthetic pigments


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/3, pp. 11-18