kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, 3-8

« « « 2014/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Tomasz Kopczewski

Allelopatia – czy rośliny potrafią się komunikować?

Abstrakt:

Czy komunikacja jest wyłącznie domeną organizmów zwierzęcych? Okazuje się, że nie. Również w świecie roślin funkcjonują mechanizmy przekazywania sygnałów. Co więcej, sygnały te mogą być wymieniane nie tylko między roślinami, ale również między roślinami i mikroorganizmami. Oddziaływania natury biochemicznej, w których jeden organizm wydziela związki wpływające na wzrost i rozwój drugiego organizmu są nazywane allelopatią, a substancje te – allelozwiązkami. Odgrywają one rolę w interakcjach ekologicznych między organizmami, co stwarza możliwość ich wykorzystania w praktyce rolniczej, m.in. w biologicznych metodach walki z chwastami. Praca ta opisuje właściwości allelozwiązków i możliwości ich praktycznego zastosowania we współczesnym rolnictwie.

Allelopathy – can plants communicate one another?

Abstract:

Is communication the exclusive attribute of animals? It turns out that it is not. Mechanisms of signal transduction also exist in the world of plants. What’s more, these signals can be exchanged not only between plants but also between plants and microorganisms. Biochemical interactions in which one organism secretes compounds negatively or positively influencing the growth and development of another organism, are called allelopathy and the compounds – allelochemicals. They play a significant role in ecological interactions between organisms, which gives the possibility to apply allelochemicals in agricultural practice, e.g. in biological methods of dealing with weeds. This paper describes the characteristics of allelochemicals as well as the possibilities of their practical application in modern agriculture.

Key words: allelopathy, allelochemicals, collins, phytoncides


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, pp. 3-8