kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 75-84

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Marlena Zielińska, Aleksandra Kawczyńska, Justyna Wiśniewska

Badanie stanu wiedzy i postaw uczniów oraz studentów... wobec żywności modyfikowanej genetycznie

Abstrakt:

Żywność modyfikowana genetycznie od wielu lat budzi kontrowersje w społeczeństwie polskim. Ma zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Badanie wiedzy i postaw młodych konsumentów (studentów i uczniów) wydaje się bardzo istotne, ponieważ w niedalekiej przyszłości to właśnie oni kształtować będą opinię publiczną na temat wykorzystania żywności modyfikowanej genetycznie.

Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu wiedzy studentów oraz uczniów szkół średnich na temat GMO oraz poznanie ich postaw wobec żywności modyfikowanej genetycznie. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a głównym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Badaniom poddano 509 osób: 149 studentów Ochrony Środowiska, 173 studentów Biotechnologii UMK w Toruniu oraz 187 uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

Na podstawie analizy odpowiedzi respondentów trzech badanych podgrup można stwierdzić, że ich stosunek do GMO i żywności modyfikowanej genetycznie spowodowany jest zarówno poziomem ich wykształcenia, miejscem zamieszkania, jak i źródłem, z którego czerpią oni wiedzę na ten temat. Ponadto, zaobserwowano pewną zależność pomiędzy sprzeciwem wobec GMO, a brakiem wiedzy na temat modyfikacji genetycznych organizmów. Prawie wszyscy ankietowani są zainteresowani pogłębieniem wiedzy o wpływie żywności modyfikowanej genetycznie na organizm człowieka. Istnieje zatem potrzeba badań naukowych na ten temat i przekazywanie uzyskanych wyników społeczeństwu, co może przyczynić się do wzrostu świadomości konsumentów i ukształtowania obiektywnych poglądów w tym zakresie.

Research on the knowledge and attitudes of students towards genetically modified foods

Abstract:

GM foods have been arousing controversy in the Polish society for many years. They have both their supporters and opponents. Studying the knowledge and attitudes of young consumers (students) seems to be crucial as in the near future it is them who will shape public opinion on the use of GM foods.

The aim of the research was to determine the level of knowledge of secondary school and university students on GMO and their attitudes to genetically modified foods.

The method used was a diagnostic survey and the main research tool was a questionnaire form. 509 students were examined, including 149 Environmental Preservation and 173 Biotechnology students of Nicolas Copernicus University in Torun, Poland, as well as 187 secondary school students.

On the grounds of the result analysis of the three sub-groups of the respondents it is to be stated that their attitude to the GMO and genetically modified foods depends on the level of their education, the place of their living and also the source of their knowledge on the subject. What is more, the relation between the opposition to GMO and the lack of knowledge on the genetic modification of organisms has been observed. Almost all the respondents are interested in broadening their knowledge on the GM foods influence on the human organism.

There is a need of scientific research on this subject and sharing their results with the society, which can cause the growth of the consumers’ awareness and shaping the objective views on the matter.

Key words: genetically modified food, GMO, adolescents, knowledge and consumer attitude


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 75-84