kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/3, 17-22

« « « 2013/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Weronika Gonciarz

Bakterie w bioremediacji gleby

Abstrakt:

Bioremediacja to biologiczna technologia usuwania różnego rodzaju substancji chemicznych z gleb, osadów dennych, osadów czynnych, wód i powietrza za pomocą mikroorganizmów. Znajdujące się w tych mikroorganizmach enzymy katalizują reakcje prowadzące do destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. Skażenie może wywołać każda substancja wprowadzana do środowiska powodująca zachwianie równowagi ekologicznej lub zanikanie poszczególnych poziomów troficznych łańcucha pokarmowego. W bioremediacji wykorzystywane są naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów. Głównym celem tego procesu jest mineralizacja toksycznych związków organicznych, prowadząca ostatecznie do powstania nietoksycznych substancji, takich jak: CO2, H2O i biomasa. Węglowodory, takie jak pochodne ropy naftowej, w przemianach metabolicznych drobno ustrojów stanowią ich źródło węgla lub energii albo pełnią rolę akceptora elektronów w łańcuchu oddechowym. Jednakże stopień wykorzystania tych substancji przez mikroorganizmy zależy w dużej mierze od rodzaju degradowanej substancji, a także czynników środowiskowych, które mogą stymulować lub hamować przebieg tego procesu

Bacteria in soil bioremediation

Abstract:

Bioremediation is biological technology of removing chemical substances of different kinds from soils, bottom sediments, active sediments, water, and air. It utilizes capability of living microorganisms, which can catalyze, destruct or transform various types of pollutants, into less harmful forms. Unfortunately, many substances can act as a contamination introduced into the environment causing ecological imbalance or disappearance of diffe rent trophic levels of the food chain. Bioremediation uses natural ability of microorganisms to degrade hydrocarbons. The main objective of this process is the mineralization of toxic organic compounds, leading ultimately to the formation of non-toxic substances like CO2, H2O and biomass. Hydrocarbons, such as derivatives of petroleum, in metabolic transformation of microorganisms constitute their carbon and energy sources, and can act as an acceptor of electrons. However, the rate of utilization of above-mentioned substances by microorganisms depends largely on the chemical nature of substance being degraded, as well as environmental factors, which can stimulate or inhibit these processes.

Key words: bioremediation, hydrocarbons, soil contamination, microorganisms


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/3, pp. 17-22