kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, 25-30

« « « 2014/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Krzysztof Kołątaj

Biedronka azjatycka

Abstrakt:

Biedronka azjatycka (Harmonia axyridis) wywodzi się ze środkowo-wschodniej Azji. Jest to gatunek inwazyjny, który z powodu przeprowadzonej na szeroką szkalę introdukcji w USA i Europie jest obecnie spotykany na większości kontynentów. Biedronkę azjatycką powszechnie wykorzystywano jako naturalny środek przeciwko mszycom na polach uprawnych, w sadach, ogrodach oraz w uprawach szklarniowych. W Polsce biedronka azjatycka po raz pierwszy została zaobserwowana w 2006 roku. Od tego czasu skolonizowała znaczną cześć powierzchni Polski. W 2008 roku Centrum Badań Ekologicznych należące do Polskiej akademii Nauk rozpoczęło prowadzenie monitoringu rozprzestrzeniania się biedronki azjatyckiej w obrębie kraju. Pomimo faktu, iż gatunek ten potrafi bardzo efektywnie ograniczać populacje mszyc oraz innych podobnych szkodników, stał się zagrożeniem dla rodzimych gatunków biedronek, a także jest uciążliwy dla ludzi. Biedronka azjatycka może powodować usdzkodzenia na owocach, co szczególnie ma miejsce, kiedy poziom populacji mszyc jest niski. W szczególności producenci wina ponosili straty finansowe powodowane przez tego owada. W okresie przedzimowym biedronka azjatycka może często dostawać się do wewnątrz budynków i mieszkań i plamić wówczas ściany, meble, ubrania i sprzęt elektroniczny. Może także kąsać ludzi, wywołując u niektórych reakcje alergiczne. Biedronka azjatycka jest gatunkiem drapieżnym i wysoce agresywnym, wykazującym ponadto wysoki potencjał rozrodczy. Opanowując nowe miejsca może zakłócić ich równowagę ekologiczną poprzez wypieranie gatunków rodzimych dla tych środowisk. Bardzo chrakterystyczne dla biedronki azjatyckiej jest to, że gatunek ten wykazuje niezwykle dużą zmienność cech morfologicznych.

Multicolored Asian lady beetle

Abstract:

Multicolored Asian lady beetle (Harmonia axyridis) originates from middle-east Asia. It is an invasive species, which can be found in the majority of continents, due to its introduction on a wide range in USA and in Europe. It was commonly applied as a pest agent against aphids in the field crops, orchards, gardens and in greenhouses. In Poland this beetle was first time recorded in 2006. Since that moment it colonized substantial area of Poland. In 2008 the Polish Ecological Research Centre started to lead the monitoring of propagation of this species within the country. Despite the fact that this beetle is able to reduce very effectively the populations of aphids and other similar pests, it become a threat to native species of lady beetles and burdensome to people. Apart from this, Multicolored Asian lady beetle can cause some damage in fruit, what can take a place particularly when the level of populations of aphids is low. Especially wine producers suffered from financial losses caused by this insect. Before the winter it can quite often migrate in large number into the buildings and flats and stain the walls, furniture, clothes or electronic equipment. It can also bite people and cause allergic reactions at some of them. It is an aggressive predator with high reproductive potential. In the newly occupied habitats it can disturb the ecological balance of these places by displacing native species. Very characteristic for multicolored Asian lady beetle is extremely high morphological variability.

Key words: Multicolored Asian lady beetle, invasive species, introduction, aphids, threat to native species, morphological variability


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, pp. 25-30