kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/2, 12-22

« « « 2013/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Joanna Uchańska

Bioróżnorodność a ochrona patentowa

Abstrakt:

Bioróżnorodność stanowi niezgłębiony rezerwuar zasobów będących źródłem użytecznych w życiu człowieka rozwiązań. Stąd konieczna jest ochrona zasobów biologicznych. Niniejszy artykuł prezentuje wybraną tematykę w przedmiocie sui generis ochrony bioróżnorodności ustanowionej w oparciu o przepisy Konwencji o różnorodności biologicznej z 5 czerwca 1992 r. Tematyka ta została poddana analizie przez pryzmat instrumentu, jakim jest dostęp do zasobów genetycznych i równy podział korzyści (Access and Benefit Sharing – ABS). W tym zakresie zaprezentowano narzędzie uprzedniej zgody na dostęp do zasobów. Ponadto przeprowadzone obserwacje zostały pogłębione przez analizę relacji systemu ABS do prawa patentowego. Artykuł prezentuje dwie główne tezy w przedmiocie zrównoważonego wykorzystania bioróżnorodności oraz możliwej niezgodności między postanowieniami Konwencji o bioróżnorodności a prawem patentowym. Nade wszystko esej dotyka problematyki biopiractwa i wiedzy tradycyjnej.

Biodiversity and patent protection

Abstract:

The biodiversity is an inexhaustible reservoir of resources which ensure useful solutions of human beings. Therefore, it is necessary to protect natural resources. This pa per presents selected issues on the sui generis protection of biodiversity established according to the Convention of Biological Diversity of the 5 June, 1992. The problem in-question was analyzed through the prism of the ABS tool – The Access to genetic resources and equitable Sharing of Benefits (Access and Benefit Sharing). The prior consent to resources was presented with reference to the ABS. Moreover, the analyze has been broaden by the subject matter of the relationship between the ABS and the patent law. This essay presents two main thesis in the area if the sustainable use of the biodiversity, and the possibility of irregularity of the provisions of the Convention on Biological Diversity and the patent law. Nevertheless, the paper discusses the biopiracy and the traditional knowledge. 

Key words: biodiversity, access and benefit sharing, biopiracy, traditional knowledge, prior consent


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/2, pp. 12-22