kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 51-57

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Anna Batorczak

Charakterystyka skutecznej EZR w szkole w świetle dokumentów ONZ i badań przeprowadzonych w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Abstrakt:

Od samego początku powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju edukacja jest postrzegana jako konieczny warunek do jej osiągnięcia. Przyjęte na najwyższym, międzynarodowym szczeblu zobowiązania do realizacji edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) zawierają konkretne zalecenia co do celów, zadań, metod oraz grup i obszarów oddziaływania. Obecnie realizacja EZR powinna opierać się na wytycznych określonych dla wdrażania, przyjętej przez ONZ, a koordynowanej przez UNESCO, Dekady EZR (2005–2014) oraz zawartych w Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Szczególnie ważnym miejscem wdrażania edukacji jest szkoła. W niniejszym artykule została podjęta próba określenia, na podstawie wytycznych zawartych w najnowszych dokumentach obligujących do wdrażania EZR oraz wyników badań prowadzonych w Polsce i w Wielkiej Brytanii, charakterystyki skutecznej edukacji dla zrównoważonego rozwoju w edukacji szkolnej.

The effectiveness of education for sustainable development in practice, formal education

Abstract:

From the very beginning of the concept of sustainable development education is seen as a necessary condition to achieving it. Adopted at the highest international level obligations for implementation of ESD cover specific indications as to the objectives, tasks, methods and groups and areas of impact. Currently, the realization of EZR should be based on the guidelines set out by the UN Decade for ESD (2005–2014) coordinated by UNESCO and UNECE Strategy for ESD. The school is particularly important place for the implementation of education. In this article an attempt was made to describe the characteristics of effective education for sustainable development in formal education on the basis of the guidelines contained in the latest documents and the results of research carried out in Poland and the UK.

Key words: sustainable development education, England, Great Britain, Strategy for ESD, UNESCO


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 51-57