kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 113-119

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Barbara Świątek, Beata Wołos

Czy warto organizować zajęcia poza salą lekcyjną?

Abstrakt:

Zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego, część zajęć z biologii powinna odbywać się poza salą lekcyjną. Zajęcia te mogą być prowadzone w różnej formie: wycieczek przedmiotowych, zajęć terenowych, lekcji muzealnych. Głównym ich celem jest kształtowanie zmysłu obserwacji oraz twórczego myślenia. Ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności ponadprzedmiotowych. Uczą praktycznych umiejętności, np. dokonywania pomiarów, orientacji w terenie, posługiwania się przewodnikami, rozpoznawania zwierząt, a także atrakcyjnego pędzania wolnego czasu. W czasie tego typu zajęć uczniowie uczą się zastosowania zdobytych na lekcjach wiadomości w praktyce. Rozwijają umiejętność współpracy w grupie i odpowiedzialności. Pokazanie uczniom, że samodzielnie mogą poznawać prawa rządzące przyrodą potęguje ich motywację uczenia się i sprzyja kształtowaniu zaangażowanej postawy wobec zmian, jakie człowiek poczynił w środowisku, wyrabia krytyczny stosunek do osiągnięć cywilizacyjnych.
Przeprowadzenie takich zajęć wymaga od nauczyciela starannego ich przygotowania m.in. dostosowania odpowiedniego miejsca realizacji do tematyki, metody pracy i zaplanowania omawianych treści. Faza realizacji opiera się przede wszystkim na samodzielnej pracy uczniów, obejmuje zapoznanie się z omawianymi treściami oraz zjawiskami. Rola nauczyciel na tym etapie polega na koordynacji pracy i pomocy uczniom. W podsumowaniu powinno znaleźć się sprawdzenie i ocena wykonanych zadań, a także sposoby wykorzystania zebranych materiałów w dalszej pracy. Należy przewidzieć sposób robienia notatek, szkiców, pomiarów w czasie zajęć oraz określić zadania, które uczniowie wykonują po zajęciach w ramach pracy lekcyjnej i domowej (Be

Is it worth organising classes outside the classroom?

Abstract:

According to the establishment of the school curricula a part of biology lessons should take place outside the classroom. These classes can have a form of biology trips, local country trips or lessons in the museums. The main aim of organizing such kinds of classes is to shape and develop observation senses and creative thinking of pupils. They are aimed to develop various skills from different subjects. These lessons also teach students some practical skills such as measurement accuracy, the sense of direction, usage of guidebooks, identifying animals and plants; students can also learn about the proper ways of spending their free time. During such classes students learn how to use the knowledge they had gained in the lessons in normal life. They also develop their responsibility and social skills such as cooperation with others. It is good to show students that they can learn about nature laws themselves. It motivates them to learn more and encourages to be engaged in the environmental issues. It also makes them more sensitive to ecological matters.
Leading such classes forces the teacher to prepare them very carefully. It is especially essential to choose: the place for the classes in such a way that it is adequate to the topic of the lesson, the teaching methods and the teaching material correctly. The realization phase is mostly based on students’ work. But it also concerns the introduction to the contents and phenomena which the teacher wants their students to acquire. At this stage the teacher only coordinates students’ activities and helps them if they have any problems. In the summary the teacher should check and evaluate the tasks and materials that students have collected. Teacher should also think about the way of taking notes, making sketches, measuring things after classes as a homework.
It is very important for the teacher to know the area where he or she is going to organize the classes. The teacher should

Key words: school curricular, classes outside classroom, role of classes, group work


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 113-119