kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 43-49

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Elżbieta Buchcic

Czynniki wpływające na jakość pracy ucznia

Abstrakt:

Czynniki wpływające na jakość pracy uczniów można ująć w trzy podstawowe grupy: właściwości indywidualne uwarunkowane cechami osobowościowymi, właściwości procesu dydaktycznego, właściwości środowiska szkolnego i pozaszkolnego ucznia – rodzina i grupa rówieśnicza. Każda z tych grup czynników inaczej wpływa na efekty uczenia się, ale od ich współdziałania zależy, jaki będzie poziom osiągnięć ucznia. Celem przygotowanego opracowania jest analiza czynników mających wpływ na jakość pracy dzieci i młodzieży oraz określenie ich roli w procesie efektywnego i satysfakcjonującego zdobywania wiedzy.

Factors influencing the quality of student’s work

Abstract:

Factors influencing the quality of students’ work can be included within three main groups: the individual characteristics based on personal features, the properties of the teaching process, the characteristics of the school and outside school environments of the student – the family and the peer group. Every group of factors has a different effect on learning outcomes, however, the cooperation within such groups distinguishes the level of student’s achievements. The purpose of the prepared paper is to analyze the factors influencing the quality of students’ work (both children and young people) and to determine their role in the process of the efficient and satisfactory learning.

Key words: quality of student’s work, individual characteristics based on personal features, characteristics of the educational process, school and outside school environment


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 43-49