kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, 34-40

« « « 2014/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Eliza Rybska, Anna Basińska

Dialog, który ma wartość edukacyjną. O metodzie Questioning the Author w dydaktyce

Abstrakt:

W artykule poruszono problem komunikacji w procesie edukacyjnym oraz dokonano analizy pytań stawianych przez nauczyciela pod kątem ich wartości dla rozwijania myślenia i procesów uczenia się. Zarysowano również założenia amerykańskiej metody modelowania dialogów w klasie Questioning the Author jako alternatywy dla nagminnie stosowanej, antyrozwojowej pogadanki.

A dialog that has an educational value. On the Questioning the Author method in teaching

Abstract:

The article presents the issue of communication in the educational process and an analysis of questions posed by a teacher with regard to their value to the development of thinking and learning process. It also presents the assumptions of American classroom dialogue strategy Questioning the Author as an alternative to commonly used, anti-developmental traditional classroom talk.

Key words: communication, classroom dialogues, Questioning the Author


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, pp. 34-40