kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, 42-48

« « « 2014/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Ligia Tuszyńska, Beata Gawrońska

Dydaktyka szkoły wyższej – obowiązkowy przedmiot dla doktorantów

Abstrakt:

Niż demograficzny ma wpływ na potrzebę modernizacji kształcenia akademickiego, skierowanie większej uwagi na proces uczenia się – studiowania, a nie nauczania. Ponadto konieczne jest dostosowanie się polskich uczelni do przepisów istniejących w krajach UE. Dąży się do tego, aby dydaktyka w szkole wyższej nie była zajęciem intuicyjnym, a każdy nauczyciel akademicki posiadał nie tylko wiedzę teoretyczną ale też kompetencje dydaktyczne, był świadomy celowości stałych poszukiwań bardziej skutecznych form usprawniania procesu kształcenia pedagogicznego. Jednym z aspektów modernizacji procesu kształcenia jest jego ewaluacja. Kompetencje nauczyciela akademickiego muszą zostać wzbogacone o umiejętność budowania i wykorzystania w praktyce Krajowych Ram Kwalifikacji. Celem artykułu jest zasygnalizowanie potrzeby dyskursu dotyczącego konstruowania i ewaluacji programów (sylabusów) dydaktyki szkoły wyższej jako przedmiotu kształcenia nauczycieli akademickich dążącego do poprawy jakości kształcenia.

High school didactics – compulsory subject for doctoral studies

Abstract:

The population decline affected academic teachers and the need to modernize the high school education, focusing more attention to the process of learning – studying instead of teaching. What is more, Polish universities have to meet obligatory UE regulations. The aim is that teaching in high school was not intuitive and every academic teacher had not only theoretical knowledge but also didactical competencies, and he or she was aware of the desirability of constant exploration of more effective forms of streamlining the process of pedagogical education. One aspect of the modernization of the education process is evaluation. Competency of academic staff must be enhanced with the ability to develop and put into practice the National Qualifications Framework. The purpose of this article is to show the need for discourse related to forming and evaluation of curricula of didactic in high school as a subject of university education of teachers aspiring to improve the quality of education.

Key words: didactics in high school, teacher’s competencies, quality of education, evaluation


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, pp. 42-48