kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/3, 22-29

« « « 2018/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Jan Amos Jelinek

Dziecięca astronomia. Dominujące modele umysłowe kształtu Ziemi, lokalizacji ludzi na Ziemi i zjawiska dnia i nocy u dzieci od 5 do 10 roku życia

Abstrakt:

Kształt Ziemi, lokalizowanie ludzi na płaszczyźnie planety i wyjaśnienie zjawiska kształtu Ziemi to jedne z kluczowych zagadnień do przyjęcia przez dzieci naukowych wyjaśnień dotyczących astronomii. Na podstawie badań (Jelinek, 2017) ustalono, że modele umysłowe polskich dzieci są podobne do tych przedstawianych przez dzieci w innych krajach (Vosniadou i Brewer 1992; 1994). W tym artykule przedstawiono badania mające na celu ustalić częstość występowania poszczególnych modeli umysłowych w różnych grupach wiekowych (N=444). Badania wykazały, że wraz z wiekiem rośnie liczba prawidłowych wskazań na modele naukowe. Już 15,2% badanych dzieci pięcio- i sześcioletnich podaje naukowe wyjaśnienia dotyczące omawianych zagadnień astronomicznych. Z kolei 1/3 badanych dzieci dziewięcio- i dziesięcioletnich nie potrafi prawidłowo wyjaśnić zjawiska dnia i nocy.

Children’s astronomy. The predominant mental models of the shape of the Earth, the location of people on Earth and the phenomenon of day and night in children from 5 to 10 years of age

Abstract:

The shape of the Earth, locating people on the surface of the planet and explaining the phenomenon of the shape of the Earth are some of the key issues for children to accept scientific explanations about astronomy. On the basis of research (Jelinek, 2017) it was found that the mental models of Polish children are similar to those presented by children in other countries (Vosniadou i Brewer 1992, 1994). This article presents research aimed at determining the frequency of individual mental models in different age groups (N = 444). Studies have shown that the number of correct indications of scientific models increases with age. Already 15.2% of the examined children in age of five and six years gave scientific explanations regarding the astronomical issues discussed. In turn, 1/3 examined children in age of the 9 and 10 year-old cannot properly explain the phenomenon of day and night.

Key words: children’s astronomy, mental models, astronomical concepts, pre-school children, students of grades I-III (ISCED I), explanatory theories, naïve ideas


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/3, pp. 22-29