kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/1, 13-26

« « « 2019/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Jan Amos Jelinek

Dziecięca geologia. Modele mentalne budowy wewnętrznej Ziemi dzieci 6, 7 i 8-letnich

Abstrakt:

Dziecięce przekonania dotyczące budowy wewnętrznej Ziemi są rzadko tematem analiz empirycznych.Tymczasem jak pokazują badania, 50 dzieci w wieku od 6 do 8 roku życia posiada bogatą wiedzęna temat wnętrza Ziemi. W artykule przedstawiono 6 modeli mentalnych budowy wewnętrznejZiemi, uporządkowanych od modeli wstępnych, poprzez uproszczone, aż do naukowych. Swojąwiedzę na temat tego co znajduje się we wnętrzu Ziemi, dzieci zdobywają w sposób przypadkowy,a głównie pochodzi ona z informacji jakie usłyszały od dorosłych, z wiadomości zawartych w książkachi przekazach medialnych. Do ustalenia modeli mentalnych zastosowano eksperyment myślowyLeonarda Eulera, autorski test rysunkowy wymuszonego wyboru oraz analizę dziecięcych rysunków.

Abstract:

Children’s beliefs regarding the structure of the Earth are rarely the subject of empirical analyses.Meanwhile, the research of 50 children aged 6 to 8 years old show have a rich offer on the subject of theinterior of the Earth they have. In the article has shown a list of 6 mental models of the Earth’s internalstructure, ordered from initials models, through synthetic to scientific. Children acquire their knowledgeof what is happening in the Earth in a random way, and their knowledge contains information that canbe heard from adults, with news contained in books and media messages. To establish mental modelsfor the preparation of Leonard Euler’s mental experiment, author’s drawing test of choice and selectionof children’s drawings.

Key words: Dzieci przedszkolne, uczniowie klas początkowych, budowa wewnętrzna Ziemi, modele mentalne, przyroda nieożywiona, test, analiza rysunków, eksperyment myślowy, dziecięce wyjaśnienia


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/1, pp. 13-26