kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/3, 16-21

« « « 2018/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Natalia Deptuła, Aleksandra Kolanek

Edukacja herpetologiczna najmłodszych – propozycja warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym

Abstrakt:

Jaki jest cel uczenia przedszkolaków herpetologii? Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest w tej kwestii lakoniczna i pozostawia szerokie pole do interpretacji. Nasuwa się więc wniosek, że edukacja herpetologiczna zależy w dużej mierze od wiedzy, chęci oraz możliwości nauczyciela, który nie zawsze ma wystarczające kompetencje merytoryczne w zakresie edukacji przyrodniczej.

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX w 2014 i 2015 roku realizowało w trzech wrocławskich przedszkolach projekt edukacyjny. Celami projektu były: rozbudzanie ciekawości poznawczej w kierunku rozumienia otaczającej przyrody, wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych, kształtowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności ludzi za stan najbliższego środowiska, uświadamianie dzieciom potrzeb harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą.

Herpetological education of the youngest – a proposal of workshops for pre-school children

Abstract:

Why we should teach children about herpetology? The core curriculum for kindergarten education is laconic in this matter and leave too much open to interpretation. This begs the conclusion that herpetological education depends largely on the knowledge, willingness and the ability of the teacher, who does not always have sufficient competences in the field of environmental education.

NATRIX Herpetological Association implemented an educational project in three kindergartens in Wrocław in 2014 and 2015. Goals of our project were: arousing curiosity of nature surrounding us, making the right attitude towards environmental protection, development of nature and pro-ecological interests, promotion of ecological habits, raising ecological awareness and people’s responsibility for the condition of the nearest environment, making children aware of the need for harmonious coexistence between man and nature.

Key words: herpetology, education, kindergarten, didactic, lesson scenarios


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/3, pp. 16-21