kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, 59-60

« « « 2017/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Lilianna Malińska, Eliza Rybska, Ewa Sobieszczuk-Nowicka, Małgorzata Adamiec

Film dydaktyczny jako narzędzie wspomagające proces kształcenia w zakresie stosunków wodnych w komórce roślinnej

Abstrakt:

Zrozumienie mechanizmów regulujących stosunki wodne w komórce wymaga wiedzy o procesach dyfuzji i osmozy. Istniejące w umysłach uczniów i studentów koncepcje tych zjawisk często pozostają sprzeczne z faktami naukowymi. Przeprowadzona diagnoza wiedzy studentów pozwoliła na zidentyfikowanie najbardziej powszechnych błędnych mniemań dotyczących procesów dyfuzji, osmozy i plazmolizy. W oparciu o wyniki diagnozy opracowaliśmy film dydaktyczny, którego celem jest zniwelowanie najbardziej rozpowszechnionych błędnych mniemań dotyczących tych procesów.

Didactic film as a tool supporting education about water relations in plant cells

Abstract:

To understand the mechanisms of water regulation in a cell knowledge about diffusion and osmosis processes is necessary. Students’ knowledge about these mechanisms often contradicts scientific facts. A diagnosis of their knowledge enabled to identify the most common misconceptions about the processes of diffusion, osmosis and plasmolysis. Basing on the results of this diagnosis we have prepared a didactic film, the aim of which is to overcome the most common misconceptions about these processes.

Key words: diffusion, osmosis, misconceptions, didactic


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, pp. 59-60