kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 42-50

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski

Geoportal krajowy ważnym źródłem informacji przestrzennej o środowisku geograficznym w procesie edukacji

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania krajowego geoportalu do pozyskiwania informacji o środowisku geograficznym na potrzeby edukacji. Jako szersze tło funkcjonowania krajowego punktu dostępowego do referencyjnych danych przestrzennych przybliżono dyrektywę INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) i proces tworzenia Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Omówiono zasoby udostępniane poprzez Geoportal na szczeblu krajowym i jego funkcjonalności.

National geoportal as an important source of spatial information about geographic environment in education

Abstract:

Possibilities of applications of national geoportal Geoportal.gov.pl in education are presented in the paper. European Union directive INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) is discussed as an important law frame of national reference data infrastructure in Poland. Resources of spatial data and functionalities of national geoportal are described.

Key words: national geoportal, geographic environment, teaching science, directive INSPIRE, national data infrastructure in Poland


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 42-50