kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, 71-78

« « « 2017/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Jan Amos Jelinek

Grzechy edukacji przyrodniczej, których korzenie sięgają wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach I-III

Abstrakt:

Edukacja przyrodnicza jest jedną z podstawowych obszarów edukacji przedszkolnej i szkolnej. W jej ramach uczniowie poznają możliwie wieloma zmysłami m.in. świat fauny, flory i czterech żywiołów. W ramach edukacji przyrodniczej dzieci mają stawać się małymi naukowcami, którzy w coraz to bardziej świadomy sposób prowadzą badania z użyciem doświadczeń i eksperymentów. Kształtując postawy proekologiczne, badawcze i pasjonackie nauczyciele muszą organizować dzieciom odpowiednie sytuacje edukacyjne. Niestety, mimo bogatej historii nauczania laboratoryjnego w Polsce edukacja przyrodnicza wciąż ograniczona jest grzechami pedagogicznymi, których omówienie jest tematem artykułu. Autor wymienia trzy grzechy, które wydają się w szczególny sposób wpływać na edukację przyrodniczą dzieci: (1) werbalizm i pozorna poglądowość, (2) bierna aktywność ucznia, (3) niemodelowanie błędnych przekonań uczniów.

The sins of nature education, whose roots go back to pre-school education and teaching in grades I-III

Abstract:

Science education is one of the key areas of school and preschool education. Under the framework, students learn many senses as possible, inter alia, world of fauna, flora and the four elements of nature. As part of the science education children have to become young scientists who are increasingly aware of how conduct research using the experiences and experiments. Shaping ecological, research and passionate conducts teachers must organise adequate educational situations for children. Unfortunately, in spite of the rich history of the laboratory teaching in Poland the science education is still limited by pedagogic sins, of which the review is a subject of the article. The author lists three sins that seem particularly affect children’s science education: (1) verbalism and demonstrative sham nature, (2) the student’s passive activity, (3) non-modelling of fallacious beliefs of pupils.

Key words: science education, pedagogical sins, kindergarten, school, corners of nature


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, pp. 71-78