kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/1, 5-11

« « « 2019/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Krystyna Gillner

Hiperhomocysteinemia i jej skutki dla organizmu ludzkiego w przebiegu niedoborów kwasu foliowego

Abstrakt:

Zdrowie człowieka już od chwili poczęcia aż po jego naturalną śmierć zależy od wpływu wielu czynników,zarówno egzo-, jak i endogennych. Obok indywidualnych uwarunkowań genetycznych i stylużycia danej jednostki, jednym z istotnych elementów wpływających na stan zdrowia naszego organizmujest równowaga elektrolitowa i witaminowa, w tym odpowiedni poziom kwasu foliowego. Kwasfoliowy jest witaminą regulującą wiele ważnych procesów biochemicznych na poziomie komórkowym.Jego niedobór skutkuje wzrostem poziomu homocysteiny we krwi, która wykazuje toksycznywpływ na stan naczyń naszego organizmu. Niski poziom kwasu foliowego w surowicy krwi kobietw chwili zapłodnienia, często jest przyczyną poważnych zaburzeń rozwoju embrionalnego i organogenezy,prowadzących do uszkodzeń płodu. W wieku dojrzałym kwas foliowy nadal pełni ważne funkcjew organizmie. Reguluje przemiany biochemiczne, zapobiegając między innymi patologicznemuwzrostowi stężenia homocysteiny we krwi. Ogranicza tym samym ryzyko wystąpienia miażdżycynaczyń, chorób zakrzepowych, sercowo-naczyniowych, mózgowych, demielinizacyjnych, udarówniedokrwiennych mózgu i związanych z nimi powikłań.

Hyperhomocysteinemia and its effects on the human body in the course of folic acid deficiency.

Abstract:

The health of a human, from the moment of conception to one’s natural death, depends on the influenceof many factors, both exo- and endogenous. In addition to the individual genetic determinants andlifestyle of a given individual, one of the most important elements affecting the health of the body isthe electrolyte and vitamin balance, including the appropriate level of folic acid. Folic acid is a vitaminthat regulates many important biochemical processes at the cellular level. Its deficiency results in anincrease in the level of homocysteine in the blood, which has a toxic effect on the condition of thebody’s vessels. Low levels of folic acid in the blood serum of women at the time of conception oftenresult in serious disturbances of embryonic development and organogenesis leading to fetal defects. Ina mature age, folic acid continues to perform important functions in the body. It regulates biochemicaltransformations, preventing, among others, the pathological increase of homocysteine concentrationsin the blood. It limits the risk of atherosclerosis, thrombotic, cardiovascular, cerebral, demyelinating, andischemic strokes and their related complications.

Key words: homocysteina, kwas foliowy, udar mózgu, wady cewy nerwowej


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/1, pp. 5-11