kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, 16-28

« « « 2019/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Anna Stawiarska

Indywidualne a grupowe wyniki uczniów w świetle badań eyetrackingowych

Abstrakt:

W czterech badanych szkołach średni czas trwania fiksacji był bardzo zbliżony. Biorąc pod uwagęwyniki uczniów z najdłuższymi czasami trwania fiksacji, można wnioskować o bardzo dużej rozpiętościtego wskaźnika. Uzyskane wyniki w postaci uśrednionych wartości dla poszczególnych grupuczniów oraz dla poszczególnych zadań pokazują nam tylko tendencje, natomiast nie dają odpowiedzina pytanie, dlaczego tak jest. Aby znaleźć odpowiedź, należy każdy przypadek ucznia analizowaćoddzielnie. Każdy uczeń w unikatowy sposób rozwiązuje dane zadanie problemowe. Z tego powodudla procesu dydaktycznego większe znaczenie będzie miało badanie danego ucznia, natomiast analizowanieśrednich wyników danej grupy może pełnić tylko funkcję wskazującą na tendencje w postępowaniuuczniów.

Individual and group results of students in light of eye tracking research

Abstract:

The four studied schools exhibited a very similar average duration of fixation. Taking into account theresults of students with the longest fixation times, one can conclude that the range of this indicatorvaries widely. The obtained results of averaged values for groups of students and for individual tasks onlyshow us trends, but do not answer the question of why this is so. To find this answer, each student’s caseshould be analysed separately. Every student solves a given problem task in a unique way. For this reason,studying an individual student will be of greater importance to the teaching process, while analysing theaverage results of a given group may only serve to indicate trends in students’ behaviour.


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, pp. 16-28