kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, 63-67

« « « 2018/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Jan Pęksa

Interaktywne metody dydaktyczne jako element kształcenia studentów medycyny – zarys problematyki

Abstrakt:

Nauczanie według encyklopedycznej definicji jest planową pracą nauczyciela z uczniami, umożliwiającą im zdobywanie wiadomości, umiejętności, nawyków oraz rozwijanie ich osobowości. Jest również kierowaniem procesem uczenia się. Definicja ta podkreśla konieczną interakcję nauczyciela z uczniami, studentami oraz zwraca uwagę na wielowymiarowość efektów, które powinny być uzyskiwane podczas prawidłowo przebiegającego procesu kształcenia. W dzisiejszych czasach tradycyjne metody bardzo często nie są na tyle ciekawe i skuteczne, aby uczniowie stosowali je z dużym zainteresowaniem i potrafili odnieść informacje z nich wynikające do własnych doświadczeń. W pracy przedstawiono trzy wybrane interaktywne metody dydaktyczne: nauczanie oparte o problem, metodę portfolio, mapę myśli wraz z omówieniem ich metodyki i podaniem zalet oraz potencjalnych ograniczeń. Podane zostały również obserwacje własne autora powstałe w oparciu o prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów interaktywnych metod nauczania. Metody te mogą być z powodzeniem stosowane w codziennej pracy dydaktycznej z uczniami i studentami większości kierunków.

Interactive teaching methods as an element of educating medical students - an outline of the issues

Abstract:

Teaching according to the encyclopedic definition is a planned teacher’s work with students, enabling them to acquire messages, skills, habits and develop their personality. It is also the management of the learning process. This definition emphasizes the necessary interaction of the teacher with students and draws attention to the multidimensionality of the effects that should be achieved during a properly conducted education process. Nowadays, traditional methods are very often not so interesting and effective for students and they can not interest them and can not relate information resulting from their own experiences. The article presents three selected interactive didactic methods: problem-based learning, portfolio creation, mind map with discussing their methodology and giving advantages and potential limitations. Author’s own observations based on conducting classes using elements of interactive teaching methods were also given. These methods can be successfully used in everyday didactic work with students of most fields.

Key words: interactive teaching methods, medicine, problem based learning, mind map


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, pp. 63-67