kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, 18-24

« « « 2014/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Magdalena Lange, Agata Borowik

Izolacja i hodowla mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego w warunkach in vitro – techniczne aspekty

Abstrakt:

Multipotencjalne mezenchymalne komórki podścieliska (ang. mesenchymal stromal cells) nazywane również mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (ang. mesenchymal stem cells), odpowiednio do sygnału pochodzącego z uszkodzonej tkanki mają zdolność różnicowania się w kilka rodzajów wyspecjalizowanych komórek, tworząc tkanki pochodzenia mezodermalnego, takie jak: kości, chrząstki, ścięgna, mięśnie szkieletowe czy tkanka tłuszczowa. Zdolność ta powoduje, że MSC wykorzystywane są coraz powszechniej w medycynie regeneracyjnej. Do celów klinicznych bądź doświadczalnych, chcąc zwiększyć liczbę komórek mezenchymalnych, poddajemy je hodowli in vitro, wykorzystując ich zdolność do namnażania się przez podział. Najlepiej poznanym źródłem mezenchymalnych komórek macierzystych jest szpik kostny i tkanka tłuszczowa. Jednak jak dotąd najczęstszym materiałem, z którego pozyskiwane są MSC, jest szpik kostny. Niniejsza praca przedstawia kolejne etapy hodowli macierzystych komórek mezenchymalnych poza ustrojem.

Isolation and in vitro proliferation of bone marrow mesenchymal stem cells – technical aspects

Abstract:

Multipotent mesenchymal stromal cells also known as mesenchymal stem cells according to the signal from the damaged tissue have the ability to differentiate into several types of specialized cells forming tissues of mesodermal origin such as bone, cartilage, tendon, skeletal muscle or adipose tissue. This ability of MSC is used in regenerative medicine. For the clinical and experimental purposes in order to increase the amount of MSC their ability to proliferate in vitro is used. The best-known source of mesenchymal stem cells is the adipose tissue and bone marrow which is the most common source material used for primary culture. This paper presents the next steps of culturing mesenchymal stem cells in vitro.

Key words: mesenchymal stem cells, cell culture, regenerative medicine, passaging cells, bone marrow


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, pp. 18-24