kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/4, 3-9

« « « 2017/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Łukasz Dylewski

Karaczany jako model do nauczania anatomii owadów

Abstrakt:

Nauczanie i uczenie się morfologii i anatomii zwierząt w szkołach ponadgimnazjalnych ogranicza się do schematów w podręcznikach oraz  prezentacji multimedialnych. Użycie materiałów biologicznych podczas zajęć może nie tylko zainteresować uczniów, ale także poprawić ich jakość kształcenia. Doskonałym modelem do nauki morfologii i anatomii owadów jest karaczan madagaskarski, którego struktury wewnętrzne są dobrze widoczne. W tym artykule zaprezentowano techniki preparacji oraz opis najważniejszych struktur wewnętrznych u tego gatunku.

Cockroach as a model to insect anatomy learning

Abstract:

Teaching and learning animal morphology and anatomy in upper secondary schools are limited to diagrams in textbooks and multimedia presentations. The use of biological materials during classes may not only interest students, but also improve quality of their education. An excellent model for learning the morphology and anatomy of insects is  Madagascar cockroach, whose internal structures are easily visible. This article presents preparation techniques and a description of the most important internal structures in this species.

Key words: anatomy, insects, Madagascar hissing cockroach, model organism


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/4, pp. 3-9