kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, 30-36

« « « 2017/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik SWF) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Sandra Górska

Karbapenemazy KPC – niebezpieczne ogniska epidemiologiczne w Polsce i na świecie

Abstrakt:

Nadużywanie i często nieuzasadnione stosowanie antybiotyków przyniosło negatywne skutki w postaci selekcji bakteryjnych szczepów opornych na leczenie farmakologiczne. Patogenne drobnoustroje wykształciły niebezpieczne mechanizmy oporności w kierunku skutecznego działania leków z grupy tzw. „ostatniej szansy”. Artykuł przedstawia charakterystykę szczepów Enterobacteriaceae, wytwarzających karbapenemazy typu KPC – enzymów zdolnych do hydrolizy wszystkich antybiotyków β-laktamowych.

Carbapenemase of type KPC – dangerous epidemiological outbreaks in Poland and in the world

Abstract:

Misuse and frequently unreasonable use of antibiotics have a negative effects in the selection of bacterial strains resistant to pharmacological treatment. Pathogenic microbes have developed dangerous mechanisms of resistance to the effective action of drugs from the so- „Last chance”. This article presents characteristics of Enterobacteriaceae strains that produce carbapenemases of type KPC – enzymes capable of hydrolysis of all β-lactam antibiotics.

Key words: Enterobacteriaceae, carbapenemase, K. pneumonia, KPC, transposon


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, pp. 30-36