kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 32-37

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Eliza Rybska, Agnieszka Cieszyńska, Renata Dudziak

Kiedy praktyka czyni mistrzem?

Abstrakt:

Praktyki w szkole są niezbędnym etapem nabywania kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przygotowanie pedagogiczne ma na celu wyposażenie osoby, która pretenduje do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela danego przedmiotu w podstawowy warsztat umiejętności niezbędnych dla wykonywania tej profesji. Praktyki odbywają się na terenie szkoły pod opieką nauczyciela – mistrza. Jak w wielu sytuacjach życiowych, które są związane z relacjami międzyludzkimi również w przypadku praktyk pedagogicznych, warto zastanowić się nad tym, kiedy praktyki można uznać za przeprowadzone z sukcesem, kształcące i w pełni udane. W roku akademickim 2013/2014 poproszono studentów Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Geografii oraz nauczycieli i dyrektorów szkół współpracujących z WB UAM, aby podzielili się z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z przebiegu praktyk nauczycielskich. Uzyskane odpowiedzi zostały przeanalizowane i przedyskutowane w niniejszej pracy.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nauczyciele zwracają największą uwagę na merytoryczne przygotowanie studentów, studenci zaś na kompetencje i cechy opiekuna, które można zawrzeć w pojęciu „dobry nauczyciel” lub „dobry mentor”. Nie zawsze oczekiwania względem tych dwóch ról (praktykant/mistrz) pokrywają się. Można również zauważyć, że kluczowym elementem praktyk pedagogicznych jest zaangażowanie obu stron.

When the practice makes a master

Abstract:

Pedagogical practice carried out at school environment is a necessary step to acquire competencies of teaching and learning among students who are pre-service teachers. According to the Regulation of the Minister of Science and Higher Education the aim of this practice is to equip a person who aspires to become teacher of the subject in the basic workshop skills necessary for the teaching profession. This practice takes place at school environment under the supervision of a teacher who is a master for students. As in many situations that are associated with interpersonal relations also in the case of teaching practice is tempting to reflect on when the practice can be regarded as having been carried out with success, instructive and felicitous. In the academic year 2013/14 we have invited students of the Faculty of Biology, Department of Chemistry, Faculty of Geography and teachers and school leaders working with Biology Department AMU to share with us their thoughts and experiences with how the teaching practice is carried out. The responses were analyzed and are presented in this paper.

The analysis shows that teachers pay special attention to the academic preparation of the students. The students value competence, authority and other features that can be included in the concept of “good teacher” or “good mentor”. The expectations for these two roles (student/master) do not always coincide. It can also be noted that a key element of teaching practice is a commitment from both sides.

Key words: teaching practice, teacher, model of practice teaching, tutor, “a good teacher” preservice teacher training


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 32-37