kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 38-42

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik

Kształtowanie umiejętności w zakresie metodyki badań biologicznych – analiza wybranych dokumentów

Abstrakt:

Egzamin maturalny z biologii w zakresie rozszerzonym od roku szkolnego 2014/2015 będzie sprawdzał poziom opanowania wymagań zawartych w podstawie programowej do biologii dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym oraz dla etapu III. Wśród ocenianych kompetencji znajdują się umiejętności dotyczące projektowania doświadczeń oraz analizowania i interpretowania wyników. Nabycie tych umiejętności przez uczniów zależy od wymagań ogólnych i szczegółowych zapisanych w podstawie programowej. Znaczącą rolę odgrywać będą także kompetencje nauczycieli w zakresie metodyki badań biologicznych nabywane przede wszystkim podczas studiów.

Celem badań zaprezentowanych w artykule było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu dokumenty wywierające decydujący wpływ na kształcenie uczniów i nauczycieli zakładają kształtowanie umiejętności dotyczące projektowania doświadczeń oraz analizowania i interpretowania wyników. Badaniu poddano podstawę programową do biologii dla III i IV etapu edukacyjnego, Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w zakresie nauk przyrodniczych oraz Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Development of skills in biological research methodology – analysis of selected documents

Abstract:

From school year 2014/2015, the matura examination in extended biology will check the level of acquisition of knowledge contained in the core curriculum for stage IV of education in advanced and basic biology and for stage III. The competence assessed will be required to include capability of designing experiments as well as analysis and interpretation of results. Acquisition of these skills by students depends on the general and specific requirements provided by the core curriculum. An important role will be played by teachers’ competence in the biological research methodology acquired primarily during their university studies.

The aim of the analysis presented in the paper was to assess whether and to what extent documents that exert a decisive impact on students’ and teachers’ education are focused on the development of skills of designing experiments as well as analysis and interpretation of results. The biology core curriculum for education stages IV and III, National Qualifications Framework for Higher Education in life sciences, and Teacher Training Standards were analysed.

Key words: matura examination in biology, biological research methodology, core curriculum, teacher training


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 38-42