kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, 31-34

« « « 2014/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Magdalena Lange

Laboratorium artysty – stworzenie bio-artu

Abstrakt:

Wskutek rozwoju nauki i biotechnologii człowiek znalazł się w momencie, w którym może „trzymać” w dłoni żywą komórkę i tworzyć z niej wszelakie formy będące wytworem sztuki. Ta możliwość zaprowadziła artystów do laboratorium. Artyści, dla których inspiracją artystyczną stała się współczesna biologia oraz biotechnologia, a materią najczęściej żywe: mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta, komórki, ludzkie tkanki, określani są artystami bio-artu. W artykule tym, przedstawiając szereg prac tego kierunku w sztuce, obrazuję jak cząsteczka DNA i hodowla tkankowa przybrały artystyczną formę.

Artist’s laboratory. Creation of Bio-art

Abstract:

As a result of the development of science, biotechnology the man found himself at the moment in which he can hold the living cell in his hand and create all kinds of forms with it. This possibility led artists to the laboratories. Artists, for whom modern biology and biotechnology has become an artistic inspiration, and the artistic medium mostly living: microorganisms, plants, animals, cells, human tissue, are called as the artists of bio-art. Presenting the bio-art works according to their characteristics, I am showing how the DNA molecule and tissue culture shaped the artistic form.

Key words: extreme conditions, extremophiles, thermophiles, life in space


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, pp. 31-34