kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, 8-15

« « « 2016/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Wojciech Fronczyk, Iwona Stanisławska, Monika Damięcka, Artur Jóźwik

Lecznicze zastosowanie wód wodorowęglanowych, chlorkowych... oraz siarczanowych w Polsce

Abstrakt:

Leczenie uzdrowiskowe to kompletny zbiór metod profilaktycznych, leczniczych oraz wypoczynkowo-rekreacyjnych. Pracę poświęcono medycynie uzdrowiskowej, a dokładnie najczęściej stosowanym wodom leczniczym. W pracy opisano podział wód, ich występowanie na obszarze Polski oraz właściwości fizyczne i chemiczne. Przedstawiono jak wpływają na organizm oraz w jakich chorobach są wykorzystywane. W pracy wymieniono wskazania oraz przeciwwskazania przy stosowaniu zabiegów z wykorzystaniem wód. Wymieniono również uzdrowiska, w których wykorzystywane są poszczególne wody lecznicze.

Therapeutic use of water bicarbonate, chloride and sulphate

Abstract:

Spa treatment is a complete set of methods of prevention and treatment and rest and recreation. The work was devoted to the medical spa, and exactly the most widely used medicinal waters. This paper describes the division of the waters, their occurrence on the Polish territory and the physical and chemical properties. It shows how they affect the body and what diseases they are used. The study lists the indications and contraindications in applying treatments with the use of water. Also lists spas, which are used for various medicinal waters.

Key words: spa treatment, water treatment, healing waters


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, pp. 8-15