kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 62-68

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Katarzyna Potyrała, Katarzyna Nycz

Mediacja problemów środowiskowych – propozycje rozwiązań dydaktycznych

Abstrakt:

Założenia komunikacji społecznej i mediacji są tłem dla propozycji dydaktycznej rozwiązywania problemów środowiskowych podczas lekcji z przedmiotu przyroda na IV etapie edukacyjnym. Artykuł prezentuje podstawy analizy SWOT, przydatne nie tylko w praktyce szkolnej, lecz także w rzeczywistej mediacji złożonych konfliktów środowiskowych.

Mediation of environmental problems – proposals of didactic solutions

Abstract:

The assumptions of social communication and science mediation are the background of the didactic proposal of environmental problems’ solutions during science lesson at the secondary school level. The article presents the basis for SWOT analysis which can be useful not only for school practice but also in real mediation of complex environmental conflicts.

Key words: environmental conflicts, social communication, mediation, lesson, secondary school, SWOT analysis


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 62-68