kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/2, 44-50

« « « 2013/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Ewa Oleńska, Alina Stankiewicz

Metody obliczeniowe w genetyce

Abstrakt:

Praca, kierowana do nauczycieli biologii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ukazuje zastosowanie podstawowych metod obliczeniowych, których znajomość jest przydatna przy rozwiązywaniu zadań genetycznych, stosowanych jako częsty sposób ewaluacji stanu wiedzy i umiejętności uczniów. Znajomość zasad dodawania, mnożenia, permutacji, kombinacji oraz umiejętność ich stosowania jest kluczowa przy obliczaniu prawdopodobieństwa sumy i iloczynu zdarzeń oraz zdarzeń dwumianowych, co jest niezbędne do szacowania szansy powstawania określonych gamet czy genotypów, a często stanowi trudność dla uczniów. Ponadto, praca zawiera propozycję zadania rachunkowego opartego na omawianych w pracy zasadach matematycznych wraz z kluczem odpowiedzi.

Calculation methods in genetics

Abstract:

This work, dedicated to biology teachers of high and secondary schools, presents the basic mathematic calculation rules applied in solving the solutions of genetic exercises which are the common evaluation measure of students’ knowledge and skills. The knowledge according to addition and multiplication rules, permutation formula and combination rule is applied in calculating of addition, multiplication and binomial probabilities, the calculating of which is crucial in determining the chances of production of specific gametes or genotypes which often is difficult for students. Moreover, present work includes proposal exercise based on presented in work mathematic ruler with the answers attached.

Key words: genetic exercise, addition rule, multiplication rule, permutation formula, combination rule, addition probability, multiplication probability, binomial probability, Pascal’s triangle


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/2, pp. 44-50