kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/1, 27-39

« « « 2019/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Katarzyna Słomska-Przech, Wojciech Pokojski

Możliwości wykorzystania map cyfrowych w nauce geografii w nawiązaniu do nowej podstawy programowej

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wskazania roli map cyfrowych w edukacji w odniesieniu do zakresu nowejpodstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie geografii w szkole podstawowej. Po dokonaniuprzeglądu literatury dotyczącej korzyści wykorzystania nowych technologii w edukacji, w tymmyślenia przestrzennego, dokonano zestawienia i oceny aplikacji internetowych zawierających mapycyfrowe. Wskazano czynności i polecenia, które można wykorzystać do realizacji wybranych tematówlekcji w zakresie geografii Polski i Polski na tle Europy. Artykuł zamyka uproszczony przykładowy scenariuszlekcji dotyczący wykorzystania jednego z geoportali na lekcji geografii w klasie VII.

Possibilities of digital maps usage in teaching geography in relation to the new core curriculum

Abstract:

The article attempts to indicate the role of digital maps in education with respect to the scope of the newcore curriculum in the field of geography in primary school. After reviewing the literature on the benefitsof using new technologies in education (including spatial thinking), comparison and assessment ofInternet digital map applications were made. Activities and tasks that can be used to implement selectedtopics in geography of Poland and Poland compared to Europe were indicated. At the end of the article,a simplified exemplary lesson scenario was proposed regarding the use of one of the geoportals ina geography lesson in 7th grade.

Key words: geografia, mapa cyfrowa w nauczaniu geografii, nowa podstawa programowa


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/1, pp. 27-39