kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, 55-62

« « « 2018/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Anna Kot

Neuroetyka – mózg a moralność

Abstrakt:

Na przestrzeni wieków zagadnienia związane z moralnością podejmowane były przede wszystkim na gruncie filozofii. Aktualnie wraz intensywnym rozwojem badań z obszaru neurologii jesteśmy świadkami narodzin nowej dziedziny nauki - neuroetyki, która rzuca całkowicie odmienne od dotychczasowego światło na sferę moralną człowieka.
W prezentowanym tekście podjęłam próbę: 1) analizy zagadnień związanych z powstaniem neuroetyki oraz przedmiotem jej badań, jak również 2) przedstawienia podstawowych wyników badań dotyczących mózgowych podstaw moralności. W świetle najnowszych doniesień z badań neurobiologicznych zaprezentowałam takie zagadnienia jak: a) dokonywanie wyborów moralnych w kontekście aktywności struktur emocjonalnych mózgu, b) rola neuronów lustrzanych w powstawaniu empatii oraz c) neurofizjologiczne podstawy wolnej woli. Podjęcie tej tematyki jest tym istotniejsze, że zastosowanie odkryć neuronauk w systemie prawnym, edukacyjnym, marketingu oraz wojskowości może już w niedalekiej zmienić nasze życie.

Neuroethics – the brain and morality

Abstract:

Throughout the ages issues of morality have been connected with philosophy. Presently when a dynamic development of neurobiological research is observed, we are witnesses the formation of a new field of science – neuroethics, which shed new light on sphere of human morality.
In this text I have tried to: 1) analysis of the issues connected with the formation of neuroethics and its research subject, and also: 2) present main results of researches into biological basis of morality. In the light of recent research reports I present such problem as: a) formulating moral judgments in perspective of activity of the brain’s centre of emotions, b) the role of neurons in the development of empathy and also neurophysiological basis of free will. To take up this subject is so important because the purpose of neuroscience researches in legal system, education, marketing and military may in near future change on our life.

Key words: neuroscience, neuroethics, empathy, mirror neurons, free will, Haynes experiment


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, pp. 55-62