kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, 18-26

« « « 2014/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Joanna Uchańska

O patentowaniu ludzkich genów. Od Helacyton gartleri do BRCA1 i BRCA2

Abstrakt:

Artykuł opisuje patentowanie wynalazków biotechnologicznych w obliczu obecnych niezwykłych kontrowersji w takich branżach jak: farmacja, biotechnologia, informatyka, organizacja prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym problemem związanym z kontrowersjami wokół wynalazków, w szczególności biotechnologicznych, jest zakaz patentowania odkryć. W eseju zaprezentowano charakter i cel tego zakazu. W tym kontekście zaprezentowano m.in. definicje odkrycia i wynalazku, które nie są regulowane w prawie stanowionym, lecz kształtowane są przez orzecznictwo i doktrynę. Omówiono w szczególności sposób badania zdolności patentowej ludzkich genów (badanie jego przemysłowej stosowalności, poprzez wskazanie funkcji genu, oraz okoliczności badania technicznego charakteru oraz nieoczywistości, zwłaszcza poprzez okoliczność wyizolowania genu). Zaprezentowano także problem wykluczenia od zdolności patentowej ludzkiego genomu. Opisana została także kwestia uzyskania uprzedniej zgody osoby, od której pobierane są komórki na ich komercyjne wykorzystanie, a także opatentowanie. Autorka stoi na stanowisku, że istnieje rozbieżność między praktyką badania zdolności patentowej genów Europejskiego Urzędu Patentowego i Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Co więcej, zauważa szereg nieprawidłowości związanych z nieprecyzyjnym badaniem zdolności patentowej genów, w tym genów ludzkich.

About patenting human genes. From Helacyton gartleri to BRCA1 i BRCA2

Abstract:

The paper describes the patenting of biotechnological inventions in the face of the current extraordinary controversies in the industries such as pharmaceuticals, biotechnology, information technology, business organization. The main issue associated with the mentioned in the article controversies over inventions, in particular biotechnology, is the exclusion on patenting of discoveries. The essay presents the nature and purpose of the exclusion. In this context, there are explained definitions of discovery and invention, which are not regulated in the substantive law, but are presented by the case law and the doctrine. Particularly a method of assessing the patentability of human genes was discussed (the examination of an industrial applicability by identifying function of genes and the premises of the technique nature of the invention and the premises of the non-obviousness, examined in particular by the fact of isolating genes). It also presents the problem of exclusion from patentability of the human genome. Additionally, the issue of obtaining the prior consent of the person from whom the cells are taken for commercial use, and in particular patenting was described. It was presented to underline an importance of assessing if the invention is contrary to morality or public order. The author of the text introduced differences between the practice of examination of the patentability of genes applied by the European Patent Office and the Supreme Court of the United States. Moreover, a number of currently irregularities in connection with the imprecise examination of patentability of test genes, including human genes, were presented.

Key words: patent, genes, human genome, inventions


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, pp. 18-26