kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, 47-52

« « « 2017/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Marta Książczyk, Bożena Futoma-Kołoch, Gabriela Bugla-Płoskońska

Ocena oporności bakterii na biocydy jako przykładowy eksperyment, przydatny w odkrywaniu nowych zjawisk z zakresu mikrobiologii

Abstrakt:

Mikrobiologia, jako dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauk biologicznych stanowi wyzwanie dla młodych naukowców. Często nowe, niewyjaśnione zjawiska, są trudne do zrozumienia dla uczniów i studentów. Zastosowanie eksperymentu laboratoryjnego, jako metody edukacyjnej pozwala nie tylko na przedstawienie w bardziej przystępny sposób materiału dydaktycznego, ale pobudza uczniów do pracy twórczej. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie eksperymentu, jako użytecznej metody w nauczaniu przedmiotów z zakresu mikrobiologii, na przykładzie własnych badań prowadzonych nad opornością bakterii z rodzaju Salmonella na biocydy. Praca ta jest przykładem metody kształcenia, z wykorzystaniem badań eksperymentalnych, jako atrakcyjnej dla ucznia i studenta formy nauczania o nowych zależnościach mikrobiologicznych, tj. zagadnienia adaptacji bakterii do obecnych w środowisku biocydów. Aktywna forma nauki pobudza do myślenia, analizy danych i wyciągania właściwych wniosków. Eksperyment laboratoryjny jest wyzwaniem dla ucznia, studenta, jak i dla nauczyciela, umożliwiając obustronny rozwój.

Evaluation of bacterial resistance to biocides as an exemplary experiment useful in discovering new phenomena in the field of microbiology

Abstract:

Microbiology is a dynamically developing discipline of natural sciences, and it is a considerable challenge for the young generation of scientists. New processes and phenomena are still not fully understood and may be difficult to understand for students. The employment of laboratory experiment as an educational method makes it easier to explain the problem to students and induces a creative thinking among them. This paper is an example of education method of a novel microbiological phenomenon of bacterial adaptation to biocides by using experimental research as an attractive teaching method. Active educational methods can stimulate the student to think, analyse of data and draw proper conclusions. Laboratory experiment is a challenge either to students and teachers, enables each other to progress.

Key words: experiment, biocide, resistance, MIC (Minimal Inhibitory Concentration)


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, pp. 47-52