kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/4, 42-46

« « « 2018/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Kinga Wierzbicka

Organy roślinne – zajęcia z biologii

Abstrakt:

U większości roślin wyróżniamy pędy nadziemne i podziemne. Pęd nadziemny zbudowany jest z łodygi, liści, kwiatów i owoców. Organem podziemnym jest korzeń, którego główną funkcją jest utrzymanie rośliny w podłożu i pobieranie wody z solami mineralnych. W budowie łodygi roślin zielnych wyróżniamy pąk wierzchołkowy, węzły i międzywięźla. Liście mają różne rozmiary i kształty, odpowiadają przede wszystkim za wytwarzanie substancji pokarmowych w procesie fotosyntezy, wymianę gazową (tlen i dwutlenek węgla) i transpirację (parowanie). Organy roślinne ulegają przekształceniom, dzięki czemu mogą pełnić dodatkowe funkcje, m. in.: magazynowanie substancji pokarmowych, pobieranie potrzebnych substancji z tkanek żywiciela, rozmnażanie wegetatywne, owijanie się wokół podpór, odstraszanie zwierząt roślinożernych, ograniczanie parowania, chwytanie i trawienie drobnych zwierząt, które są źródłem azotu.

Plant organs: biology classes

Abstract:

In most plants, we distinguish above-ground and underground shoots. The aboveground shoot is made of stems, leaves, flowers and fruits. The root organ is the root, whose main function is to keep the plant in the ground and take up water with mineral salts. In the construction of herbaceous stalks, we distinguish the apical bud, knots and internodes. The leaves have different sizes and shapes, mainly responsible for the production of nutrients in the process of photosynthesis, gas exchange (oxygen and carbon dioxide) and transpiration. Plant organs undergo transformation, thanks to which they can perform additional functions, among others: storage of nutrients, taking the necessary substances from host tissues, vegetative reproduction, wrapping around supports, repelling herbivorous animals, limiting evaporation, catching and digesting small animals which, are a source of nitrogen.

Key words: aboveground shoot, underground shoot, stem, root, leaves, plant organ modifications


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/4, pp. 42-46