kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, 6-15

« « « 2019/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Karolina Czerwiec

Płciowość jako biologiczna i społeczna przynależność człowieka do określonych kategorii

Abstrakt:

Postrzeganie płci przez biologów i humanistów znacznie się różni. W biologii termin „płeć” odnosi siędo różnic fizjologicznych między mężczyznami i kobietami. W humanistyce jest to zakres cech dotyczącychmęskości i kobiecości tworzonych poprzez interakcje społeczne czy konteksty kulturowe.W artykule zaprezentowano różnice między sex a gender oraz omówiono przykłady różnicowaniapłci i warianty identyfikacji płciowej. Wykazano, że ludzka seksualność jest złożoną rzeczywistościącharakteryzującą się tożsamością płciową. Dlatego też niezbędne jest wieloaspektowe i refleksyjnepodejście do tożsamości płciowej człowieka.

Sexuality as a biological and social human belonging to specific categories

Abstract:

Biologists and humanists view sexuality differently. In biology, it refers to the physiological differencesbetween men and women. In the humanities, it is understood as the range of qualities relating tomasculinity and femininity created through social interactions or cultural contexts. The article presentsthe differences between sex and gender as well as examples of sexual development disorders andvariants of gender identity. It has been shown that human sexuality is a complex reality characterized bygender identity. Therefore, a multifaceted and reflective approach to human gender identity is necessary.


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, pp. 6-15