kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 69-82

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Agata Zabadaj, Urszula Poziomek

Poród – konspekt zajęć edukacyjnych z przyrody

Abstrakt:

Poród jest stanem fizjologicznym który budzi – z oczywistych względów – wiele emocji. Stosunek człowieka do porodu przeszedł długą drogę– od podejścia naturalnego, opartego o zaufanie do instynktu rodzącej do głębokiej medykalizacji porodu, pozbawiającej rodzącą wpływu na jego przebieg i powoli powraca do punktu wyjścia.
Proponowane narzędzia dydaktyczne korzystają z wielu różnorodnych źródeł informacji na temat porodu – od wypowiedzi na forach internetowych po opracowania naukowe. Przyjęte założenie jest zgodne z celem kształcenia nowego przedmiotu – przyrody: Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów.

Childbirth – conspectus of Science educational classes

Abstract:

Childbirth is a physiological state that usually stirs – for obvious reasons – many emotions
The attitude of the society towards childbirth has come a long way – from a natural approach, based on confidence in maternal instinct, up to a full medical-care one that deprives the woman giving birth of any influence on the process, and finally, slowly returning to the first stage
The proposed learning tools use a wide range of sources of information on childbirth- from posts on Internet forums to scientific publications. The current postulate is consistent with the purpose of learning a new subject- Nature: understanding the scientific method, hypotheses generation and their verification by observation and experimentation. The reference material contains information concerning observational data.

Key words: science, science around us, health, labor


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 69-82