kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, 45-54

« « « 2018/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Grzegorz Marciniak

Postulaty mechaniki kwantowej w ujęciu Michała Hellera

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie sylwetki M. Hellera oraz jego poglądów dotyczących postulatów mechaniki kwantowej. Zwięźle przedstawiono w niej minimum wiadomości matematycznych, niezbędnych do zrozumienia ducha mechaniki kwantowej i zaproponowanych przez Hellera postulatów. Omówiono genezę mechaniki kwantowej oraz jej podstawowe pojęcia, takie jak: obiekt kwantowy, stan obiektu kwantowego, przestrzeń Hilberta, obserwabla, ewolucja stanu kwantowego w czasie, prawdopodobieństwo kwantowe, amplituda prawdopodobieństwa, redukcja stanu kwantowego, ewolucja stanu obiektu kwantowego i równanie Schrödingera. Na tym tle przedstawiono postulaty sformułowane przez Hellera, które mogą być traktowane jako próba aksjomatyzacji mechaniki kwantowej.

The postulates of quantum mechanics by Michał Heller

Abstract:

The aim of this paper is to present the profile of M. Heller and his views on the postulates of quantum mechanics. It briefly presents the minimum of mathematical messages necessary to understand the spirit of quantum mechanics and the postulates proposed by Heller. Discussed is the genesis of quantum mechanics and its basic concepts, such as: quantum object, quantum object state, Hilbert space, observable, quantum state evolution, quantum probability, probability amplitude, quantum state reduction, quantum state evolution, and Schrödinger equation. Against this background, the postulates formulated by Heller are presented, which can be treated as an attempt to axiomatize quantum mechanics.

Key words: Michał Heller, quantum mechanics, the demands of quantum mechanics


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, pp. 45-54