kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, 49-57

« « « 2014/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Alicja Walosik, Beata Jancarz-Łanczkowska, Elżbieta Rożej-Pabijan

Problematyka różnorodności biologicznej w kształceniu studentów na kierunkach przyrodniczych

Abstrakt:

Edukacja dotycząca różnorodności biologicznej wywodzi się bezpośrednio z edukacji przyrodniczej, która ma w Polsce długą, sięgającą XIX w. tradycję. Edukacja dla różnorodności biologicznej w nowoczesnym ujęciu – łącząca aspekt przyrodniczy ze społecznym i ekonomicznym „narodziła się” wraz z edukacją dla zrównoważonego rozwoju podczas konferencji ONZ „Środowisko i rozwój” w 1992 r. w Brazylii, w Rio de Janeiro. Polska podpisała Konwencję o różnorodności biologicznej w 1992 roku, a następnie ratyfikowała ją w 1995 roku. Obliguje nas to do wypełniania jej zapisów, w tym do prowadzenia edukacji służącej ochronie różnorodności biologicznej. Obecność treści związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony różnorodności biologicznej w programach kształcenia jest jednym z zobowiązań wynikających z art. 13 Konwencji. Oznacza to, że tematyka dotycząca różnorodności biologicznej z uwzględnieniem jej teoretycznych i praktycznych uwarunkowań powinna być umiejscowiona w dokumentach edukacji formalnej – na wszystkich jej poziomach, w tym także w programach kształcenia studentów na kierunkach przyrodniczych na wyższych uczelniach. Celem artykułu jest analiza porównawcza programów kształcenia studentów kierunków: Biologia i Ochrona środowiska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, pod kątem obecności w treściach kształcenia haseł związanych z problematyką różnorodności biologicznej.

Biodiversity content in curricula of natural science faculties

Abstract:

Education concerning biodiversity has a long tradition in Poland, and has its origin in environmental education in XIX century. Biodiversity education in a novel approach encompasses three aspects – environment, society and economy. This approach arise with Education for Sustainable Development and Biodiversity Convention in 1992 during United Nations conference in Rio de Janeiro „Environment and development”. Poland as the cosignatory of Biodiversity Convention is obliged to educate for biodiversity protection  on all levels of formal education. What means, that content connected to biodiversity should be present in all documents related to formal education, including curricula at universities. Here we aimed at comparing curricula of two faculties at Pedagogical University in Cracow: Biology and Environmental protection to verify if they include content related to biodiversity.

Key words: education, sustainable development, biodiversity, university curricula


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, pp. 49-57