kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, 35-41

« « « 2014/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Eliza Rybska

Projekt badawczy w projekcie edukacyjnym. Jak doktoranci planują zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem metody projektu?

Abstrakt:

W zależności od ujęcia projekt jest metodą lub strategią nauczania (Nowacki i wsp, 1999). W niektórych źródłach zaliczany do grupy metod nauczania przez dociekanie (ang. inquiry based learning) (Bransford i in., 2000). Metody nauczania oparte na dociekaniu zyskują coraz bardziej na popularności, także w dydaktyce akademickiej. W niniejszej pracy przedstawiono analizę jakościową 25 projektów zajęć dydaktycznych opracowanych przez doktorantów Wydziału Biologii UAM, w których projekt badawczy był składnikiem projektu edukacyjnego, a całość była propozycją zajęć dla studentów tegoż wydziału.

Research project in educational project. How PhD students plan activities using the project method?

Abstract:

Depending on expression or on author, the project in education may be considered as a method or as a strategy of teaching (Nowacki et al., 1999). In literature project is also located among groups of methods that are called inquiry based learning (Bransford et al., 2000).Teaching methods based on inquiry are becoming more popular, even in academic teaching. This paper presents an analysis of 25 projects elaborated by PhD students of the Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań, where the research project was a component of the educational project, and the whole was proposed as activities for students of the same faculty.

Key words: project method, academic teaching


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, pp. 35-41