kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 120-126

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Anna Maria Wójcik, Ewa Gajuś-Lankamer

Projekty gimnazjalne jako odpowiedź na aktualne potrzeby ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Abstrakt:

Aktualne problemy ochrony środowiska koncentrują się wokół konieczności oszczędzania zasobów naturalnych i energii, ochrony różnorodności biologicznej, gospodarki odpadami oraz zmian klimatu i adaptacji do zmian.
Artykuł prezentuje wyniki badania podstawy programowej do gimnazjum pod kątem zawartości treści kształcenia dotyczących wyżej wymienionych problemów. Zawiera także krytyczną analizę projektów gimnazjalnych z ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju rekomendowanych do realizacji przez Ministerstwo Środowiska. Ukazuje projekt gimnazjalny jako aktywny sposób realizacji potrzeb ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez interdyscyplinarną edukację szkolną.

Junior high school projects as a response to the current needs for environmental protection and sustainable development

Abstract:

The current problems of environmental protection are associated with the necessity of conservation of natural resources and energy, biodiversity protection, waste management, and climate change and adaptation to the changes.
The paper presents the results of evaluation of the core curriculum of junior high school in terms of the teaching content related to the aforementioned problems. It also presents a critical analysis of junior high school projects for environmental protection and sustainable development recommended by the Ministry of the Environment. It shows that the project is an active method for implementation of environmental protection and sustainable development through interdisciplinary school education.

Key words: educational projects, environmental protection, sustainable development


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 120-126