kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, 43-47

« « « 2019/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Prostoskrzydłe – karta pracy

Abstrakt:

Prostoskrzydłe to owady o dużych lub średnich rozmiarach i wydłużonym ciele. Wiele z nich ma wyodrębnionągłowę z aparatem gębowym typu gryzącego. Tułów tworzą wyraźne trzy segmenty, z którychpierwszy zwany jest przedtułowiem. Dwa kolejne segmenty są wyraźnie węższe i od góry, a częścioworównież z boków, przykryte przez skrzydła. Odwłok może być walcowaty, spłaszczony bocznielub lekko grzbietobrzusznie. Skrzydła złożone są dachówkowato albo mniej lub bardziej płaskoułożone na odwłoku. Trzecia para odnóży u większości gatunków jest typu skocznego. U niektórychgatunków pierwsza para jest typu grzebnego. Samce mają specjalne narządy służące do wydawaniadźwięków, tzw. aparaty strydulacyjne, zlokalizowane najczęściej na skrzydłach i odnóżach. Owadyte mają również narządy odbierające dźwięki, czyli narządy tympanalne. Ich rozwój to specyficznametamorfoza, tzw. przeobrażenie niezupełne. Wśród prostoskrzydłych wyróżniono kilka grup. Żyjącepod ziemią turkuciokształtne, na powierzchni ziemi – świerszczowate, na trawach – niewielkie szarańczakowate(koniki polne) oraz na wysokich trawach, krzewach, a czasem drzewach – pasikonikowate.

From learning about it to liking it. Orthoptera – worksheet

Abstract:

Orthoptera are large or medium-sized insects with elongated bodies. Many of them have a distinct headwith biting mouthparts. The thorax is made up of 3 distinct segments, the first of which is called theprothorax. The next two segments are clearly narrower and covered by wings on the top and partly on the sides. The abdomen may be cylindrical, flattened laterally or slightly dorsally. When folded, the wingsoverlap and lay more or less flattened on the abdomen. The third pair of legs in most species is elongatedwith musculature adapted for jumping. In some species, the first pair is adapted for burrowing. Maleshave special organs for making sounds, known as stridulatory organs, most often located on the wingsand legs. These insects also have an organ that perceives sounds – the tympanal organ. Orthopteradevelop through a specific process known as incomplete metamorphosis. Several groups have beendistinguished in this order: mole crickets – underground dwellers, true crickets – aboveground dwellers,small locusts (grasshoppers) – living in grasses, and bush crickets – found on tall grasses, shrubs andsometimes trees.


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, pp. 43-47