kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, 11-16

« « « 2014/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Kamila Kulbat

Reaktywne formy tlenu w mechanizmach obronnych roślin

Abstrakt:

Czy rośliny potrafią skutecznie bronić się przed bakteriami, wirusami i grzybami atakującymi ich komórki? Czy w toku ewolucji wykształciły mechanizmy obrony przed czynnikami stresowymi występującymi w środowisku? Niegdyś sądzono, że rośliny pozbawione są specyficznych systemów obronnych.  Obecnie wiadomo, że rośliny potrafią skutecznie odeprzeć atak mikroorganizmów, jak również niwelować skutki stresu środowiskowego. Jedną z pierwszych odpowiedzi obronnych komórek roślinnych jest zmiana przepuszczalności błony komórkowej, czego następstwem jest przepływ jonów w poprzek błony i jej depolaryzacja. Tego typu zmiany prowadzą do zwiększonej syntezy reaktywnych form tlenu (RFT). Gwałtowny wzrost stężenia RFT w tkankach roślinnych, występujący w wyniku kontaktu rośliny z mikroorganizmem lub szkodliwym czynnikiem abiotycznym określany jest mianem wybuchu tlenowego. Konsekwencją zwiększonego stężenia RFT w komórkach roślinnych jest uruchomienie łańcucha przemian biochemicznych mających na celu zwiększenie odporności roślin poprzez indukcję reakcji nadwrażliwości oraz  uruchomienie syntezy składników komórkowych barier strukturalnych.

Reactive Oxygen Species in plant defense reactions

Abstract:

Could  plants successfully defend themselves against bacteria, viruses and fungi attacking their cells? Have plants developed defense mechanisms against stress factors occurring in the environment during evolution? Once it was thought that plants do not posses specific defense systems against stress, however, currently it is known that, plants can successfully fend off the attack of microorganisms as well as minimize effects of environmental stress. One of the first plant cells defense response is an alternation in membrane permeability what results in flow of ions and cell membrane depolarization. Such changes lead to an increase in synthesis of reactive oxygen species (ROS). Rapid increase in the concentration of ROS in plant tissues occurring after contact of a plant with microorganisms or abiotic stress factors is commonly termed as respiratory burst  In consequence the high concentration of ROS in plant tissues triggers chain of biochemical reactions leading to activation of systemic plant resistance. The increase in plant resistance is possible due to the activation of  Hypersensitive Reaction and  and biosynthesis of cell components of plant structural barriers.

Key words: Reactive Oxygen Species (ROS), plant defense reactions, respiratory burst, Hypersensitive Reaction (HR), Programmed Cell Death (PCD)


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, pp. 11-16