kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 156-167

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Ewa Pyłka-Gutowska

Rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi w świetle wyników konkursu interdyscyplinarnego

Abstrakt:

W rozwijaniu zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi ważną rolę odgrywają szkolne konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne. Włączając się w obchody setnej rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla za odkrycie radu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało i przeprowadziło na terenie Mazowsza konkurs interdyscyplinarny dla gimnazjalistów „Wokół odkryć naukowych polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie”. Był on realizowany dwutorowo: w formie testu różnicującego wiedzę i umiejętności uczniów uzdolnionych oraz projektu edukacyjnego i przebiegał na etapach szkolnym, rejonowym oraz wojewódzkim. Oprócz popularyzacji wiedzy, rozwijał u uczniów zainteresowanie naukami ścisłymi, w szczególności fizyką, chemią i biologią. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą oraz widocznymi w realizacji projektów edukacyjnych kreatywnością i oryginalnością rozwiązań. W artykule tym omówiono m.in. założenia konkursu oraz wyniki części testowej.

Developing students’ interests in science in light of the results of the interdisciplinary competition

Abstract:

In developing the interests of the students in natural sciences an important role may be ascribed to school competitions. Joining in the celebration of the centenary of Maria Sklodowska-Curie Nobel Prize for the discovery of radium, Mazovia Local Government Teacher Training Centre organized and carried out in an interdisciplinary contest for gymnasium students (ISCED 2) „Around scientific discoveries of the Polish Nobel Prize winner Marie Skłodowska-Curie”. It was carried out in two ways: in the form of a test differentiating knowledge and skills of gifted students and of the educational project, and proceeded at three levels: school, district and provincial. Apart from popularization of knowledge, it developed students’ interests in science, especially physics, chemistry and biology. Participants demonstrated their knowledge and creativity and originality of solutions, well visible in the implementation of educational projects. This article discusses, among others, assumptions of the competition and the results of the test section.

Key words: interests of the students, interdisciplinary school competition, gymnasium (ISCED 2), educational project, test differentiating knowledge and skills, Maria Sklodowska-Curie


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 156-167