kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/3, 3-10

« « « 2016/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Monika Lipińska, Joanna Gołębiewska, Magdalena Kubiak, Anna Kuczyńska

Storczyki to nie tylko egzotyka – czyli fascynujący świat polskich przedstawicieli storczykowatych (Orchidaceae Juss.)

Abstrakt:

Storczykowate spotkać można niemal na wszystkich kontynentach. W Polsce występuje około 60 taksonów, dla porównania flora storczyków Kolumbii liczy ich przeszło 3000. Z krajowych gatunków 43 podlega ścisłej ochronie, a tylko 9 ochronie częściowej. Przedstawiciele rodziny Orchidaceae zagrożeni są wyginięciem we wszystkich rejonach świata. Za główne przyczyny takiego stanu rzeczy uważa się niszczenie ich naturalnych siedlisk oraz dużą wrażliwość tych roślin na zmiany warunków środowiska i specyficzne wymagania ekologiczne. Na uwagę zasługują modyfikacje procesu zapylania występujące w obrębie rodziny. Niektóre storczyki przywabiają zapylaczy imitując wyglądem i zapachem samicę błonkówki, inne zaś podszywają się pod gatunki nektarodajne. Wszystkie stanowią ważny i cenny element flory roślin naczyniowych Polski.

Orchids are not only exotic – the fascinating world of Polish orchid species (Orchidaceae Juss.)

Abstract:

Orchids are present on almost all continents. In Poland about 60 taxa are known from its territory, for comparison, the orchid flora of Colombia reaches more than 3000 taxa. Within national representatives, 43 species are under strictly protection, and 9 under partial protection. Species of Orchidaceae are in danger of extinction in all regions of the World. The main reasons for that are: destruction of natural habitats, high sensitivity to changing environmental conditions and specific ecological requirements. Noteworthy are modifications of the traditional pollination process. Some of the orchids lure pollinators by imitating the appearance and smell of female wasps, while others pretend to be nectarous species. All of them are important and valuable component of the Polish flora of higher plants.

Key words: endangered species, pseudocopulation, heterotrophs, species protection


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/3, pp. 3-10