kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, 38-42

« « « 2016/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Józef Krawczyk

Student popularyzatorem nauki – kształcenie kompetencji w praktyce

Abstrakt:

Ciągłość nauczania i spójność treści kształcenia na różnych etapach edukacyjnych, kompetencje, w jakie należy wyposażać uczniów i studentów, to wyzwania związane z edukacją współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Od kilku lat na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego planowo i systematycznie podejmowane są działania popularyzatorskie, edukacyjne oraz szeroka współpraca ze szkołami różnego szczebla. Bardzo liczne inicjatywy (lokalne festiwale nauki, zajęcia dla uczniów szkół różnych etapów edukacyjnych, lekcje w szkołach całego regionu itp.) pozwoliły na odpowiednią diagnozę potrzeb środowiska i celowe pogłębienie zainteresowań oraz wiedzy przyrodniczej uczniów. W działania te włączani są studenci, dzięki czemu zdobywają doświadczenie zawodowe (studenci specjalności nauczycielskich), doskonalą kompetencje miękkie, które zwiększają ich szanse na rynku pracy oraz wdrażają się w ideę kształcenia przez całe życie.

Student as the popularizer of science – training competence in practice

Abstract:

The continuity of the teaching process and the consistency of the education content on different educational stages as well as competence, which should be transferred to pupils and students, are the challenges for the education of the contemporary information society. Therefore Department of Biological Sciences (University of Wroclaw) take a wide educational activity and extensive cooperation with schools of different levels. The numerous initiatives (local science festivals, classes for pupils of different educational stages, lessons in schools throughout the region, etc.) allowed to assess needs of the environment, develop pupils’ interests and knowledge of nature. The students are being involved into this action, so they can gain their professional experience (students of teaching specializations) and train soft skills, which enhance their success in the labor market and implement the concept of lifelong learning.

Key words: popularization of science, training competence, teacher education, soft skills


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, pp. 38-42