kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, 52-70

« « « 2017/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Marcin M. Chrzanowski, Irmina Buczek, Małgorzata Musialik, Elżbieta Barbara Ostrowska

Tabele i wykresy w podręcznikach do nauczania chemii dla III etapu edukacyjnego

Abstrakt:

W publikacji opisano wyniki analizy podręczników do chemii dla III etapu edukacyjnego. Badanie przeprowadzono w celu uzyskania pogłębionej informacji dotyczącej realizacji pierwszego celu kształcenia (wymagania ogólnego) podstawy programowej przedmiotu chemia dla III etapu edukacyjnego: I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przeanalizowano spójność treści przedstawionych w formie tabel i wykresów zastosowanych w podręcznikach z zapisami podstawy programowej. Analiza objęła wszystkie podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przeznaczone do kształcenia chemii na poziomie gimnazjalnym. Wyniki badania wskazują, że w treściach prawie wszystkich serii znajdują się tabele i wykresy wymienione w podstawie programowej, ale tylko w wybranych podręcznikach obecne są opisy dotyczące tego, w jaki sposób odczytywać informacje z takich źródeł. W niektórych seriach podręczników poddanych analizie różnorodność wykresów jest stosunkowo niewielka. Tylko wybrane serie podręczników wykorzystują jako źródło analizy danych wykresy inne niż te, które bezpośrednio wymieniono w podstawie programowej.

Tables and graphs in chemistry textbooks for junior high-schools

Abstract:

The publication describes the results of the analysis of chemistry textbooks for the 3rd stage of education. The study was conducted in order to obtain in-depth knowledge on the implementation of the first educational goal (general requirements) in the core curriculum for subject chemistry for ISCED 2 level: I. Obtaining, processing and creating information. Student obtains and processes information from multiple sources with the use of information-communication technologies. We analyzed the coherence of contents presented in the form of tables and charts used in textbooks with the provisions of the core curriculum. The study covered all the textbooks approved by the Ministry of Education for use in schools, aimed for chemistry education at lower secondary level.
The results of the study indicate that the content of almost all the series contains tables and graphs mentioned in the core curriculum, but only in selected textbooks the descriptions on how to read the information from such sources are present. In some analyzed series the diversity of graphs is relatively modest. Only selected series of textbooks use as a source of data analysis the charts, which are different than those directly mentioned in the curriculum.

Key words: environmental education, education in kindergarten


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, pp. 52-70