kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 107-112

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Iwona Majcher

Teren przyszkolny – jego granice i funkcje w umysłach studentów, byłych uczniów

Abstrakt:

Ze względu na umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu z naturą teren przyszkolny stanowi jedną z najbardziej cennych przestrzeni edukacyjnych w kształceniu przyrodniczym, gdyż przestrzeń ta przez swoją bliskość stwarza szereg okazji do „oswajania” przyrody rozumianego jako jej dogłębne poznanie.

Ponieważ, każdą z przestrzeni edukacyjnych określa wiele determinant,  postawiliśmy pytanie o granice, w których według studentów – byłych uczniów funkcjonuje teren przyszkolny oraz o sposoby nieformalnego naznaczania tej przestrzeni przez jej użytkowników. Czy zamyka się on w granicach administracyjnych działki, czy wykracza poza nią? Czy i w jaki sposób użytkownicy terenu przyszkolnego nadają jego składowym nieformalne funkcje? Czy można zaobserwować jakieś prawidłowości? To tylko niektóre z pytań, na które próbujemy odpowiedzieć.

Near school area – its boundaries and functions in the students opinion

Abstract:

Near school area is one of the most valuable educational space in the education of nature, because this space by its proximity creates many opportunities for “taming” nature understood as her in-depth knowledge.

Because each of the educational space can be identified by a number of determinants, we put the question of the limits within which according to students – former school students, near school area operates. We are also interested in getting information about the informal ways of stigmatizing this space (area) by its users. Is it closed within the administrative boundaries of the plot, or go beyond? Whether and how the users of near school area give its constituent informal functions? Can we find any patterns? These are just some of the questions that we are trying to answer.

Key words: near school area, educational space, space shaping, space tracing


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 107-112