kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, 54-59

« « « 2016/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Joanna Łubocka

Wiedza akademicka dla uczniów – możliwe czy niemożliwe – studium przypadku

Abstrakt:

„Szlifowanie diamentów – innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych” jest przykładem udanego transferu metod przekazywania umiejętności i wiedzy z poziomu akademickiego na niższe szczeble edukacji. Program jest skierowany do uczniów o szczególnych uzdolnieniach. Prezentuje możliwości wykorzystania, powiązanych z podstawą programową, aktualnych osiągnięć naukowych dla pogłębiania wiedzy uczniów, doskonalenia ich umiejętności oraz motywowania do samodzielnej pracy. Daje również możliwości rozwijania kompetencji społecznych. Efektem realizacji programu są: umiejętność rozwijania zainteresowań, doskonalenie umiejętności przydatnych w szkole, rozwój kreatywności i zdolności logicznego myślenia, poznanie nowych metod pracy, odważniejsze podejmowanie decyzji, otwartość w nawiązywaniu kontaktów, doskonalenie umiejętności współpracy i zwiększenie pewności siebie.

Academic knowledge to students – possible or impossible – a case study

Abstract:

“Szlifowanie diamentów” (which means “grinding of diamonds” in Polish) – an innovative program to support talents in the field of mathematics and life sciences” is an example of successful transfer of knowledge and academic methodology to lower levels of education. The program is intended for students with special talents. It presents the possibility of using recent scientific achievements, in accordance with the core curriculum, to deepen students’ knowledge, improve their skills and motivation to work independently. It also gives opportunities to develop social skills. The effects of the program are: the ability to develop interests and skills useful in school, development of creativity and logical thinking, learning new ways of working and courage decision-making, openness in networking, collaboration skills, and increasing of self-confidence.

Key words: innovative education; gifted student; “Szlifowanie diamentów” [=“Grinding of diamonds”]


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, pp. 54-59