kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, 39-44

« « « 2018/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Jaromir Tomasik

Wpływ obecności osuwisk na bogactwo gatunkowe paprotników w wybranych pasmach Beskidu Niskiego

Abstrakt:

Celem pracy było sprawdzenie czy na wybranych stokach górskich Beskidu Niskiego objętych osuwiskami występuje większa liczba gatunków paprotników niż na zboczach, na których procesy osuwiskowe nie zachodzą. W tym celu przeprowadzono dokładną inwentaryzację gatunkową paprotników na stoku osuwiskowym Kornut w paśmie Magury Wątkowskiej oraz na nieobjętym osuwiskami stoku Koziego Żebra w Górach Hańczowskich. Wykazano, że na badanym obszarze osuwiskowym występuje większa liczba gatunków roślin z gromady Pteridophyta niż na terenie, na którym nie występują ruchy masowe. Na stoku Kornut zidentyfikowano 20 gatunków paprotników – 13 gatunków paproci, 5 gatunków skrzypów oraz 2 gatunki widłaków. Spośród nich dwa gatunki podlegają ochronie ścisłej, a trzy częściowej. Na stoku Koziego Żebra stwierdzono obecność jedynie 7 gatunków (wyłącznie paprocie). Zaobserwowano również, że obszar osuwiskowy, na którym prowadzono badania, ulega silnej antropopresji, co stanowi zagrożenie dla rzadkich gatunków paprotników i może prowadzić do zubożenia bogactwa gatunkowego tych roślin.

Impact of landslides on the species richness of pteridophytes in selected ranges of the Low Beskids

Abstract:

The purpose of the study was to check whether on selected mountain slopes of the Low Beskids affected by landslides there is a greater number of species of pteridophytes than on the slopes unaffected by landslides. For this purpose, a detailed survey of Pteridophyta species was conducted on the Kornut slope in the Magura Wątkowska range affected by landslides, and on the slope of Kozie Żebro in the Hańczowskie Mountains, unaffected by landslides. The survey demonstrated a greater number of Pteridophyta species on the studied landslide area compared to the area unaffected by landslides. On the Kornut slope, 20 species of pteridophytes were identified, including 13 species of ferns, 5 species of horsetails and 2 species of club-mosses. Of these, two species are under strict protection and three are under partial protection. Only 7 species  (ferns) were found on the Kozie Żebro slope. The study also revealed that the investigated landslide area is under strong anthropogenic pressure, which poses a threat to rare species of pteridophytes and may lead to the reduction of the species richness of these plant.

Key words: pteridophytes, landslides, species richness, anthropogenic pressure, survey, effect of landslides, species richness of pteridophytes, Low Beskids, ferns, horsetails, club-mosses, landslide-affected slope, landslide-unaffected slope


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, pp. 39-44