kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/3, 40-50

« « « 2013/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska

Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, czy i w jaki sposób zrównoważony rozwój (ZR) jest uwzględniony w obowiązującej w Polsce podstawie programowej. W pracy dokonano analizy jakościowej i ilościowej omawianego dokumentu, biorąc pod uwagę obecność zagadnień związanych ze ZR na różnych etapach edukacji (edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) i na różnych przedmiotach nauczanych w szkole. Lista wskaźników lingwistycznych została skonstruowana tak, aby przeanalizować dokument pod względem występowania wskaźników bezpośrednich i pośrednich ZR. Wskaźniki te zostały opracowane na podstawie Strategii Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i doświadczeń różnych autorów. Wnioski z tego badania mogą posłużyć dalszym rozważaniom na temat uwzględniania zagadnień związanych ze ZR w pełnym jego wymiarze nie tylko w dokumentach regulujących polską oświatę, ale – co ważniejsze – w rzeczywistości szkolnej.

Linguistic indicators of sustainable development in the Core Curriculum

Abstract:

The aim of this article is to discover if or how sustain able development (SD) is present in the current National Curriculum in Poland. We present the qualitative and quantitative analysis of core curriculum, taking into account the presence of issues connected with SD on different education levels (early childhood education, primary school, middle school and high school) and on various subjects. The list of linguistic indicators was constructed in order to analyze mentioned document in terms of the occurrence of SD and its components. The indicators were created on the basis of UNECE Strategy of Education for Sustainable Development, literature and authors’ personal knowledge. The conclusions of this study may serve further consideration on how important sustainable development is and how it is represented not only in Core Curriculum but also in school reality.

Key words: sustainable development, climatology sustainable development, education for sustainable development, curriculum framework


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/3, pp. 40-50